مسابقه قایقرانی دورقطب شمال سه شنبه بیست و ششم مرداد 1389 13:11
 

 

دوتیم نروژی وروسی درحال مسابقه قایقرانی دورقطب شمال هستند. مسیرآنهاازطریق راهروهای دریائی شمال شرقی به شمال غربی انتخاب شده. سرپرست یکی ازاین تیمهابرج اوسلند طبیعت گردنروژی است که هم تیمی اوملوان باتجربه تورلیف توریفسون است . تیم روسهادارای یک قایق سرپوشیده بنام پیتر1 است . تیمهای یادشده چندان تفاوتی بایکدیگرندارندمگراینکه برج وتورلیف دارای قایق سبکتروسریعتری برای مواجهه باآن آبهای خطرناک هستند، روسهاقایق بزرگتروسنگین تری مجهزبه یخ شکن دارندتاسفردریایی خودراانجام دهند.چارچوب هردووسیله نقلیه یکسان طراحی شده ولی به راحتی دچارآسیب می شونداگرچه دومی محکم وسخت است ولی به ظاهرفوق العاده سنگین بنظرمی رسد. قایق هادرحال حاظردرراهروشمال شرقی هستندوتلاش می کنندکه ازطریق اقیانوس آرام به سمت دریای لبتیو(بخشی ازاقیانوس منجمدشمالی که درشمال روسیه بین تیامیربنین سولاوجزیره سیبریه نوقراگرفته) بروندوازسدیخهابگذرند.راهرودریایی شمال شرقی دراوایل آگوست گشایش یافت وازهمان موقع بنظرمی رسیدکه توجه تیمهای یادشده که درانتظارچنین واقعه ای بودندجلب شد. وقتی راهروافتتاح شدآنهابه سمت اقیانوس آرام رفتندوسپس راهی راهروشمال غربی خواهندشدکه گفته می شودچندسال پیش درماه سپتامبرافتتاح یافته است . تاکنون چنین سفردریائی تحقق نیافته ولی براساس تغییرات شرایط جوی کره زمین درحال حاضرامکان آن وجوددارد. یکی یاهردوتیم این سفررابه پایان خواهدرساندواصل موضوع نیزهمین است که کدامیک اولین خواهدبود. برای سرنشینان هردوقایق سفرپرهیجانی درپیش خواهدبود.

 منبع : http://theadventureblog.blogsopot.com

 

نوشته شده توسط پرستو  | لینک ثابت |

دیدن شبح درk2 ! سه شنبه بیست و ششم مرداد 1389 9:59

سایت اکسپلورر بادرج تصویری که روز گذشته دراین وبلاگ به نمایش گذاشته شده بودضمن تائیدصعودکوهنورداتریشی کریستین استنگل به ذکرخلاصه ای ازنحوه صعوداوپرداخته که البته نکته خاصی برای بازگویی آن به غیرازموردزیرنیست :

 کریستین ازمسیرابروزی صعودکرده ومی گویدفقط چندلحظه درآنجاتوقف کردم وفتح قله چندان برایم لذتی نداشت زیرااین کوه درواقع یکی ازخطرناکترین کوههای جهان است .اومی گوید" اگرعالم کوهنوردی مثل ۷۰ ساعت گذشته باشدبی شک آنراکنارخواهم گذاشت " 

 روزپنچ شنبه ساعت ۵ بعدازظهرازمسیرابروزی درحال فرودبودم باجی پی اس مسیریابی می کردم بااین حال ازراه اصلی فاصله گرفته بودم زیراطنابهای ثابت بسیارمرطوب بودندو کمک گرفتن ازآنهابرای فرودامکان پذیرنبود. نیمه های شب بدنبال سرپناهی درزیریک صخره می گشتم وبعدازیافتن درآنجاخوابیدم . ساعت ۴ صبح بیدارشدم می دانم که باورنمی کنیدامابه محض بیدارشدن یک جانورشبیه گربه دیدم که روبروی من نشسته بود. کریستین تعریف نکرده که چگونه ازشرآن خلاص شده وفقط اضافه کرده" وقتی به کمپ اصلی رسیدم به من گفتندکه احتمالا" گربه وحشی بوده وازیادآوری آن برخودلرزیدم"

سایت اورست نیوزباتمسخردوباره تاکیدکرده که سالجاری k2هیچگونه صعودی نداشته وداستانهائی ازاین قبیل فقط انسان رابه خنده وامی دارد.

نوشته شده توسط پرستو  | لینک ثابت |

تصویراستنگل درk2 دوشنبه بیست و پنجم مرداد 1389 9:23

تصویری که درزیرملاحظه می کنیدتوسط سایت Adventure Blog  برای این وبلاگ ارسال شده ودرحال حاضرتنهامستندی است که کریستین استنگل کوهنوردسرعتی اتریشی بعنوان مدرک صعودخودبه کی تو ارائه نموده . تصاویردیگری نیزدردست تهیه است که به محض دریافت منتشرخواهدشد.

 kdcqvxbkqpptxhn4liel.jpg

منبع

Kraig Becker
The Adventure Blog
http://theadventureblog.blogspot.com

نوشته شده توسط پرستو  | لینک ثابت |

از مرگ دوکوهنورددر K2 یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 15:19

جرج دیجمارسکیو ازسایت اورست نیوزازدوحادثه رخ داده درسالجاری درK2 باروحیه ای انتقادی می نویسدسایت اورست نیوزمدعی است که امسال این کوه صعودی نداشته وادعای کریستین استنگل کوهنوردسرعتی مبنی برفتح قله راتاارائه مستندات قبول ندارد ، البته این سایت صعودعظیم قیچی سازهموطن مارابه قله نانگانیزتائیدنکردوتنهابه یک تیترخیلی خلاصه بدین شرح: "ادعای کوهنوردایرانی مبنی برفتح نانگا"بسنده نمود. ظاهرا" تامساعدبودن وضعیت هوادرK2 ووجودلپ تاپهای بی شماراوقات بیکاری کوهنوردان راپرمی کرده.

امروزصبح ماسراسیمه بدنبال کسی می گشتیم که درکمپ دوازمردبلغاری که پشت سرمن به منطقه واردشده بودخبری داشته باشد. چهره اش نشان می دادکه سردرگم است وازنظرفیزیکی مردکاملی بنظرمی رسید. رویهمرفته عجیب به نظرمی رسید. ازکمپ اصلی که به دنبال من می آمددرصددشناخت بیشتراوبودم. چندین بارباهم همصحبت شدیم واومرتبا" می پرسیدکمپ یک کجااست ؟ کمپ دوکجااست؟ هرموقع بااشاره به اومسیررانشان می دادم دوباره همان سئوال راتکرارمی کرد. بنظرمی رسیدکه حرفهای مرادرک نمی کنداگرچه انگلیسی اوبدنبود. شب جمعه ۱۶ جولای ماسروصدای عجیبی ازچادراوشنیدیم. دومردرادیدیم یکی همان فردبلغاری بودودیگری که کاملا" مجهزبودومن تصورکردم بلغاری دیگری است وآن باربرارتفاع لعنتی پاکستانی . علت اینکه به اولعنتی می گویم این است که مردبلغاری رادرکمپ دورهاکردوبه کمپ اصلی برگشت . امروزصبح عاجزانه ازسرپرست تیم کره ایهاخواهش کردم که بابی سیم ازافرادی که تصادفا" همان موقع ازکمپ دوبه سمت کمپ سه واردمی شدندارتباط برقرارکند. بعدازانتظارزجرآوراخبارازآنسوی بی سیم رسید. سرپرست تیم کره ایهاپشت میزنشست وبه من نگاه کردوباانگشت سبابه خودخطی به روی گردن خودکشید. منظوراوراازاین پانتومیم نفهمیدم امااسحاق آشپزبه میان دویدوگفت تمام کرده اومرده. به بیرون چادرآمدم وگریه کردم.هواکه خوب بودپس K2تقصیری نداشت. رینجینگ ومینگمامرگ اوراتائیدکردندآنهاگفتندکه امروزصبح بافریادازبیرون چادراوراصداکردیم اماجواب نداد. ازوقتی که چهره اورادیدم حس خوشایندی درباره اونداشتم . یک سطح صاف درکمپ دوبرای چادرش درست کرده بودیم. اوبه من خیره شدطوری بنظرمی رسیدکه نیازبه کمک دارد. آنشب صدای آه وناله ازچادرش شنیده شدآنموقع که اوناله می کردمن یک کپسول اکسیژن ویک ماسک ورگلاتوراضافه درچادرم داشتم وازاینکه سهل انگاری کردم وبه اوسرنزدم تادم مرگ تأسف خواهم خورد. می توانستم مانع ازمرگ اوشوم.

پیترامزیف (بلغاری)

حزن واندوه کمپ اصلی K2 رافراگرفته سئوالات زیادی بی پاسخ مانده اندخودم شخصا" چندسئوال برایم باقی مانده امامگرمن که هستم که سئوالی داشته باشم. چرااریکسون سقوط کرد؟ آیااوحمایت می شدواگرنمی شدچرا؟ اگرحمایت می شدچرااینهمه راه تاارتفاع کمپ ۳ پائین آمد؟ آیاشرایط جوی مناسب بودواگرنبودچرااینهمه به سمت بالاپیشروی کردند؟ به نظرمی رسیدکه هوامناسب نبوده چون خیلی هابرگشتند. خبربدی برای همه مابود. زندگی یک مردجوان به پایان رسیدمردی که همه مادوستش داشتیم. مردی که باشادی صعودمی کردوبااسکی فرودمی آمد.همیشه لبخندبه لب داشت . همیشه بدنبال تلاش بعدی بود. کسی که باافتخارپرچم کشورسوئدرابرفرازچادرخودبرافراشته بود.کسیکه وقتی کشته شدآنکاری راکه دوست داشت انجام می داد. مردی که درارتفاعات سخت ترین کوه جهان مثل یک قهرمان جان باخت. ماتراازدست دادیم فردریک درآرامش بیآرام.

فردریک اریکسون (سوئدی)

 

 

نوشته شده توسط پرستو  | لینک ثابت |

جشن بزرگ کوهنوردان یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 13:9

ازوبلاگ قافلانتی
جشن بزرگ کوهنوردان در آخرین جمعه هر سال در کوهها و شهرهای آذربایجان برگزار می گردد لذا ثبت این رویداد بعنوان روز کوهنورد و کوهنوردی در تقویم سال 90 پیشنهاد می گردد لطفا در صورت موافقت اطلاع رسانی نمایید ضمن اینکه پیشاپیش همه عزیزان را برای شرکت در این جشن بزرگ در شهرستان میانه دعوت می نمایم برای دیدن گزارش و عکسهای این برنامه در سالهای قبل به سایت قافلانتی gaflanti.com مراجعه فرمایید
قذم همه عزیزان روی چشم

 

نوشته شده توسط پرستو  | لینک ثابت |

صعودسرعتی کی تو جمعه بیست و دوم مرداد 1389 20:1

 

کریستین استنگل کوهنوردسرعتی که بتازگی خلاصه ای ازروش کوهنوردی وصعودهای برجسته اودرهمین وبلاگ انتشاریافت مدعی شده که در۱۰ آگوست ساعت ۱۰ صبح صعودانفرادی موفقی به کی توداشته. سایت اورست نیوز باناباوری نوشته منتظرانتشارعکس وشواهدی دال برادعای او اوست. قبلا" همین سایت باتیتراورست ۵۰۸ صعودوسه کشته وکی تو بدون صعودودوکشته پرونده صعودفصل جاری دوقله یادشده رابسته تلقی نمود. ازطرفی بابرگشت دوکوهنوردقزاق که باسماجت عجیبی درحال تلاش درکی توبودندانتظارصعوددرچنین شرایطی غیرقابل قبول تلقی می گردد. به هرحال به محض دریافت تصویرومستنداتی ازصعودیادشده مراتب اعلام خواهدشد.

سایت اکسپلوررنیز نه به بدبینی سایت اورست نیوزاین خبررااعلام کرد. نامبرده مدعی است درعرض ۷۰ ساعت این قله رابدون اکسیژن صعودنموده.

نوشته شده توسط پرستو  | لینک ثابت |

مسیرجدیددرخانتنگری جمعه بیست و دوم مرداد 1389 18:34

 

کوهنوردان روسی گلب سوکولف والکساندرکیریکف مسیرجدیدی درخانتنگری به ارتفاع ۷۰۱۰ متردرشرایط جوی نامناسب دراوایل هفته جاری گشایش نمودند.

دوکوهنوردیادشده یکشنبه ۸ آگوست بعدازپنج روزتلاش روی دیواره ویک روزانتظاربرای هوای مناسب قله راازمسیرجدیدصعودکردند. گزارش کامل وتصاویراین صعودبه محض برگشت نامبردگان انتشارخواهدیافت. سوکولف ۵۵ ساله سال گذشته به دلیل گشایش مسیرجدیددرپوبدا نامزددریافت جایزه کلنگ طلایی بود.

منبع : سایت اکسپلورر

نوشته شده توسط پرستو  | لینک ثابت |

پایان تلاش لیلااسفندیاری درکی تو سه شنبه نوزدهم مرداد 1389 15:52

کیومرث بابازاده، لحظاتی قبل، خبر از پایان تلاش لیلا اسفندیاری بر روی قله کی تو را داد. بابازاده گفت: روز یکشنبه توانستیم، تماسی با لیلا اسفندیاری برقرار کنیم. در این تماس لیلا اسفندیاری با بیان شرایط نامطلوب جوی و حادثه کشته شدن کوه نورد سوئدی (فردریک اریکسون) گفت، تمام تیم های حاضر در منطقه در حال بازگشت به کمپ اصلی و ترک آنجا هستند. اسفندیاری که در کمپ سوم این قله حضور داشت، در ادامه گفت: تمامی تیم ها از لحاظ هم هوایی هیچ گونه مشکلی ندارند و تنها چیزی که مانع ادامه تلاش کوه نوردان حاضر در منطقه می شود، شرایط نامساعد و بسیار بد جوی است. گفتنی است، لیلا اسفندیاری، هفدهم خرداد ماه، تهران را به مقصد پاکستان با هدف تلاش بر روی قله ۸۶۱۱ متری کی تو ترک کرده بود.

منبع : کوه نیوز

نوشته شده توسط پرستو  | لینک ثابت |

سماجت قزاقهادرk2 سه شنبه نوزدهم مرداد 1389 9:33

                                    کی دو - ابرهای محدب درقله ومه دردامنه

اگرچه کوهنوردان مسیرسزن همگی درکمال سلامت به کمپ اصلی برگشته اندامافقدان فردریک اریکسون که درتلاش روزجمعه گذشته درمنطقه باتل نک دراثرسقوط جان باخت روحیه همه راخراب کرده است . اوشخصیت برجسته وخونگرمی درمیان کوهنوردان داشته وفضای مثبتی راباخودبه همراه آورده بود. تراژدی غم انگیردیگرکه سرتاسرپاکستان رافراگرفته مرگ بیش از1600 نفروبی خانمان شدن 5 میلیون انسان دراثرسیل بوده که بدترین درنوع خودطی 80 سال گذشته می باشد. پروازها متوقف شده وخروج کوهنوردان ازاسکاردوبامشکل روبرواست . دیوید شیپرکه وب سایت اریکسون رابه روزدرآورده ازجزئیات مرگ اونوشته که چندان باماجرائی که رالف بازگوکرده تفاوتی نداردفقط به ارتفاع حدود1000 مترولغزیدن هنگام نصب طناب ثابت اشاره کرده، فابریزیوکه هنگام فرودوسواس فراوانی بخرج داده هشدارداد که اکثرطنابهای ثابت دراثرسقوط سنگ پاره شده اند، خطرریزش بهمن بسیاربالااست وکارگاههابه دقت ومراقبت زیادی نیازدارند، گرلیندورالف وقتی به کمپ اصلی واردشدصمیمانه اورادرآغوش گرفتند، لهستانیهاوایتالیائیهاصعودخودرابه خاطرفاجعه مرگ اریکسون کنسل کردند، همگی دلشان برای فردریک تنگ شده ایتالیائی هامی گویندقله سرجای خودهست بنابراین امسال بااووداع می کنیم.

اماقزاقهاماکس و واسیلی بعدازدوشب هم هوائی درهفته گذشته درکمپ 3 و4 به کمپ اصلی برگشته اندتادرصورت مناسب شدن شرایط جوی به سمت قله حرکت کنندظاهرا" این اتفاقات تاثیری دربرنامه آنهانداشته می توان اینطورپیش بینی کردکه لیلااسفندیاری که درانتظارپیوستن به تیمی برای راهی شدن به سمت قله است به این گروه ملحق شود. درهرصورت برای همگی علی الخصوص لیلاآرزوی موفقیت وازهمه مهمترسلامتی داریم.

فردریک اریکسون

فابریزیو

منبع : http:www.explorersweb.com/everest_k2news.php?id=19570

نوشته شده توسط پرستو  | لینک ثابت |

رویای پیمایش بزرگترین رودخانه های جهان یکشنبه هفدهم مرداد 1389 10:11

مارک کالج ماجراجوئی است که درحال آمادگی برای اجرای پروژه عظیم خود، پیمایش 7 رودخانه درهفت قاره (پنج قاره +قطب شمال وجنوب) جهان است . اودرناحیه کوهستانی پایرینیس فرانسه زندگی می کندوبدنبال ماجراجوئی به اکثرنقاط جهان سفرکرده . برنامه اخیروی پیاده روی به مدت 60 روزو مسافتی حدود1700 کیلومتردرسرتاسرکشورجمهوری اسلامی ایران می باشدوبعدازآن دوباره به سمت آب ورودخانه برمی گردد." بخش جسورانه شغل من این است تادائما" درموردبرنامه های بعدی خودخیال پردازی کنم وبه آن کارسخت وحتی پژوهش می گویم . مسلما" گهگداری کمی بی حاصل است . درهرصورت ابتدایک ایده کوچک است وبعدتبدیل به یک موضوع بزرگ می شودوبه نظرمن یک جورمبارزه آرام است ". مارک قبلا" ازرودخانه آمازون درجنوب امریکاعبورکرده ، درخلال سالهای 2008-2007 اووتیم کوچکش تلاش برجسته ای درپیمایش رودخانه آندس درکشورپرو انجام داده اندو به سمت اقیانوس اطلس درسواحل کشوربرزیل ادامه یافته است .این برنامه 153 روزطول کشیدومسافتی حدود6800 کیلومترراپوشش داد. اومدعی است " چرانبایدروی بلندترین رودخانه های جهان درهرقاره بیارامیم". لیستی که درپروژه اووجودداردشامل :

1- رودخانه آمازون جنوب امریکا- 6937 کیلومترکه درفواصل سالهای 2008-2007تحقق یافته

2-    رودخانه نیل آفریقا- 6650 کیلومتر

3-    رودخانه یانگتزه آسیا- 6300 کیلومتر

4-    رودخانه می سی سی پی امریکای شمالی 6275 کیلومتر

5-    رودخانه ولگا- اروپا- 3645 کیلومتر

6-    رودخانه موری- استرالیا- 3370 کیلومتر

7-    رودخانه اونیکس قطب جنوب 40 کیلومتر

عبورازرودخانه هاباوسایل حمل ونقل متنوعی انجام می گیرد، بالاترین بخش تمامی رودخانه هابی شک تندآب است واوباکایاک(قایق پارویی سبک)، قایق الواری وسایروسایل ازآنهاعبورمی کند، وقتی رودخانه پهن می شودویاسرعت جریان آب زیادمی شودباهم تیمی های خودوحتی باقایق پدالی تلاش سختی برای عبورازآن می کند. ازبین رودخانه های پروژه اورودخانه نیل ، یانگتزه ومی سی سی پی که همگی بالای 6000 مترهستندتلاشی نظیررودخانه آمازون رامی طلبند. مدت زمان لازم برای پیمایش هریک ازآنهابین 4تا6 ماه است. وسعت رودخانه ولگا، انزواودورافتادگی رودخانه نیل ، هکل بری فین بودن می سی سی پی والبته منحصربه فردبودن وشیب تندرودخانه اونیکس درقطب جنوب هرکدام تلاش خاص خودرامی طلبد. اوهنوزدرمرحله اولیه برنامه ریزی ومطالعه درخصوص تمامی رودخانه های اشاره شده است ولی رودخانه اونیکس به نظرمی رسدکه ازهمگی آنهاحائزاهمیت بیشتری است . فقط درچندماه ازسال ودرفصل تابستان امکان پیمایش آن وجودداردواحتمالا" به یکباره امکان پیمایش کامل آن وجودنداشته باشد. حمل ونقل درآن نیازبه تبحرخاصی داردامابه نظرمی رسدکه کالچ ازپس آن برمی آید.دورنمای زیبای رودخانه اونیکس بسیارباشکوه است وانزوای آن فراموش نشدنی است . پیمایش تمامی رودخانه هاچیزی حدودشش سال اززندگی اوراتحت پوشش قرارخواهدداد.اومی گوید: " خیلی هامی گوینداینکارنشدنی است ودرتلاش برای انجام آن ازبین خواهی رفت وازاین جورچیزها، فکرشهرت یاچیزدیگری نیستم فقط کاری راکه دوست دارم انجام خواهم داد، اینکارشبیه صعودبه 7 قله بلندجهان است ولی اینجاکمپانی یاتشکیلاتی برای حمایت وارائه تجهیزات ، راهنماوغیره وجودندارد. تمامی برنامه ریزیها، تحقیقات ، حمل ونقل ، مکاتبات ، اسپانسر، تمرین ، وتکمیل این پروژه بایدتوسط خودم ویاهم تیمی هایم انجام شود. دررودخانه طناب ثابتی وجودندارد.

رودخانه نیل

منبع : httu://www.explorersweb.com/oceans/news.php?id=19567

نوشته شده توسط پرستو  | لینک ثابت |

جزئیات مرگ فردریک اریکسون درکی دو شنبه شانزدهم مرداد 1389 9:15

 

رالف همسرگرلیندکالتنبرونربعدازتماس باپدرفردریک جزئیات مرگ اورادرسایت گرلیندبدین شرح اعلام کرد:

ساعت 30/1 بامدادروزجمعه 6 آگوست (15 مرداد) فردریک ودوستش تری به همراه گرلیندازکمپ 4 به سوی منطقه شانه کی دوحرکت می کنند. ازآنجاکه هوابسیارنامساعدبوده شش کوهنورددیگردرچادرهایشان باقی می مانند. بادشدیدودیدناکافی دلیل این تصمیم آنهابوده. بعدازاینکه کارل گابل دراینسبورگ درنیمه های شب تائیدمی کندکه هوادرنیمه روزصاف خواهدشدهرسه نفربرتصمیم خودباقی می مانند. ساعت 7 گرلینداعلام می کندکه شروع به پیمایش گردنه باتل نک نموده اند. تنهاگرلیندوفردریک باشرایط بادشدیدودیدکم به مسیرادامه می دهند، تری برمی گردد. یکساعت بعدساعت10/8 بامدادگرلیندوحشت زده گزارش می دهدکه فردریک ازپشت سراوبه پائین پرت شده واوبلافاصله به دنبال وی رفته اماقادربه دیدن چیزی نمی شود، کمی بعداعلام می کندکه فقط یکی ازاسکی های اوباقیمانده احتمالا" فردریک هنگام نصب کارگاه دچارحادثه شده ، ازآن بالاچیزی قابل دیدن نبوده، یکساعت بعد فابریزیوودارک زالوسکی درشرایط بسیارسخت به کمک آنهامی رونداماهرسه نفرکمی بعدتصمیم به پائین رفتن می گیرندزیراکوهنوردروسی یوراارماچک که ازشانه به سمت کمپ سه برمی گشته درارتفاع 7200 متری پیکربی جان فردریک وکوله پشتی اورامی بیندوآنهارامتقاعدمی سازدکه تراورس آن منطقه برای رسیدن به اوخطرریزش بهمن وآبشاریخی رابه همراه خواهدداشت ، وقتیکه رالف موضوع راباپدرفردریک درمیان می گذارداعلام می کندکه نبایدهیچگونه ریسکی برای بیرون آوردن پیکربی جان اوانجام پذیردواعلام می کندکه جسداودرهمان نقطه که کوههای موردعلاقه اش چوگولیزاولیلاپیک دیده می شوندرهاشود.گرلینددرساعت 15/18 ازکمپ دوریزش مداوم سنگ راگزارش داده ودرانتظارهوای مناسب برای فرودبه کمپ اصلی است.

فردریک اریکسون دراوماشهری درشمال سوئدبدنیاآمده ، یک دهه کامل رادرشامونی (آلپ فرانسه) وقف تمرین اسکی درارتفاع نموده . آرزوی اواسکی ازسه قله سرسخت وبلنددنیا، اورست ، کی دووکانچن چونگابوده، خلاصه کارهای برجسته اوبدین شرح است:

سال 2003- قله  سامانی ارتفاع 7495 متردرتاجیکستان

سال 2004- شیشاپانگما-تبت به ارتفاع 8012 متر

سال 2005- گاشربروم دو-پاکستان به ارتفاع 8035 متر

سال 2005- لیلاپیک-پاکستان 6069 متراسکی ازارتفاع 5940 متر

سال 2007- دائولاگیری نپال به ارتفاع 8167 متر- اسکی ازارتفاع 8000 مترتا4700 متر

سال 2008- کانچن چونگا-نپال به ارتفاع 8586 متر، اسکی ازارتفاع 7000 مترتا5500 متر

نوشته شده توسط پرستو  | لینک ثابت |

آخرین خبرازکی دو جمعه پانزدهم مرداد 1389 11:6

فابریزیوواکثرکوهنوردان به کمپ ۴ برگشتند گرلیندوفردریک به راه خودادامه داده اند. بادوبرف قابل توجه ومسیردشواراست .هدف آنها۴یا۵ ساعت استراحت وتلاش مجددبرای قله است . پیش بنی وضعیت هوااین اجازه رابه آنهامی دهد. درکمپ ۴ همه چیزروبراه است رالف همسرگرلیندکه به دلیل اصابت سنگی به اندازه یک توپ فوتبال به کرامپونش مجبوربه برگشت شده ازکمپ اصلی اخباررااعلام می کنددرکمپ ۳ درشرایطی که چادرهادرشیب ۴۵ درجه نصب شده اندریزش سنگ درحدی است که حتی هنگام خواب کلاههای ایمنی خودرابه سرکرده اند. ازنظررالف صعودگرلیندبسیارمهمترازصعوداوست زیراگرلینداولین باتوئی خواهدبودکه ۱۴ قله هشت هزارمتری رابدون ذخیره اکسیژن صعودخواهدکرد. درهرصورت درروزجاری تکلیف تمامی تیمهای موجودروشن خواهدشد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پایان غم انگیز :مرگ فردریک سوئدی باعث انصرف گرلیندازصعودبه کی دوشد. هیچیک ازنفرات مستقردرمسیرآبروزی قادربه پیشروی تاکمپ چهارنشدند.

نوشته شده توسط پرستو  | لینک ثابت |

فعالترین راهنمای کوهستان سه شنبه دوازدهم مرداد 1389 11:16

 

رایان واترز، راهنمای کوهستان ، اسکی باز، طبیعت گرد، سنگنوردوکوهنوردباتجربه امریکایی دوران کودکی خودرادرمیان ارتفاعات کوههای آپالاچیان واقع درجنوب شرقی ایالات متحده امریکاسپری کرد. درسن 18 سالگی باسنگنوردی آشناشدواشتیاق وی به سفردرهمان موقع نمایان گشت که پیامدآن هدایت وی به رشته کوههای بزرگ دنیابود. بعدازچندین سال کاربعنوان زمین شناس شغل آموزش طبیعت گردی وراهنمای کوهستان رابرگزید. برنامه سال 2003 برای صعودبه قله 7200 متری پوموری درنپال شروعی برفعالیت گسترده وی درزمینه کوهنوردی وتورلیدری درهیمالیای نپال وتبت ونیزکاراکروم درپاکستان شد. رایان تجربه نه کوه هشت هزارمتری راداردوعلاوه برآن سه باراورست راصعودکرده که ازهردوسمت نپال وتبت موفق به صعودشده . سه باررهبری تیمهارابه قله های چوآیو، ششمین هشت هزارمتری جهان بعهده داشته وعلاوه برآن درصعودبه کی دو، برادپیک وگاشربروم 2سرپرست تیم بوده. اشتباق اوبه رشته کوه آنددرجنوب امریکاکم کم نمایان شدوازکشورآرژانتین چندین سال پیاپی برروی آن تلاش بی وقفه داشت. درخلال این سالها30 برنامه صعودراازطریق کشورهای شیلی ، اکوادور وآرژانتین دراین رشته کوه برگزارنمود. رایان اوقات زیادی رادراطراف جنوب امریکاصرف مربیگری کوهنوردی درناحیه مرزی پاتاگونیا(ناحیه ای خشک وعلفزاردرجنوب امریکا)نمود. طی یک دهه گذشته رایان افتخارهمکاری باچندین سازمان طبیعت گردی راداشته واینکارازاویک برنامه ریزخبره ، تورلیدرفنی وباتجربه برای مناطق مختلف دنیاساخته. تیمی مستقل برای تراورس اسکی ازغرب به شرق گرینلند(بزرگترین جزیره جهان که بخش خودمختاری ازکشوردانمارک است) اشتیاق اوبه ناحیه قطبی راافزایش دادوموجب تمرکزاوبرروی چندین پروژه درامریکاوقطب شمال وجنوب شد. درژانویه سال 2010 رایان وسیسیلی اسکوگ یک توراسکی بزرگ رادرقطب جنوب برگزارکردند، تیم یادشده مسافتی حدود1117 مایل (18000 کیلومتر) رادرعرض 70 روزازجزیره برکنردردریای رونه/فیلچرتاقطب جنوب پیموده واین برنامه به سمت دریا ی راس (شاخه ای ازاقیانوس آرام درساحل قطب جنوب) ادامه یافت تااولین تراورس اسکی قطب جنوب بدون پشتیبانی یااستفاده ازکایت برگزارشود. دراواخرجولای سالجاری هواپیمای تیم رایان که برای صعودبه قله البروس عازم روسیه شده بودندهمراه با105 سرنشین توسط نیروهای امنیتی روسیه ازچنگ هواپیماربایان خط محلی قفقازآزادشد. رایان سرپرست تیم هشت نفره ای ازکشورهای امریکاوبرزیل رابعهده داشت که برنامه آنهاموفق آمیزبودودراین هواپیماربایی کسی آسیب ندید.

منبع :

http://www.ryanwaters.net/about.php

 

 

 

نوشته شده توسط پرستو  | لینک ثابت |

قویترین تیم تاریخ درکی دو سه شنبه دوازدهم مرداد 1389 9:35

کمترازیک هفته ازآخرین تلاش تیمهای حاضردرکی دوتاارتفاع ۶۰۰ متری قله می گذردودوباره تلاشی دیگردرشرف وقوع است . فابریزیو - لهستانی ها- فردریک اسکی باز- ترج - رالف وگرلیندتلاش خودرابرای صعودفرداچهارشنبه ۴ آگوست مصادف با۱۳ مردادآغازخواهندکرد. برنامه آنهارسیدن به کمپ دودرارتفاع ۶۳۰۰ متری وصعودبه قله در۶ آگوست(روزجمعه) خواهدبود. فابریزیوتاکنون بیش ازیکسال اززندگی خودرادرکی دوگذرانده واینباریازدهمین صعوداوخواهدبود. فضاوتی که براساس آمارهای موجوددرخصوص تیم صعودکننده می شودآنراقویترین تیمی اعلام نموده که تاکنون برای صعودبه کی دوتشکیل شده. کینگابارانووسکاکوهنورد زن لهستانی امروزاعلام کردکه صعودازکی دودشواراست ومن ازبخش تنگه درارتفاع ۸۲۵۰ متری وحشت دارم. این منطقه جائی است که سال ۲۰۰۸ یازده نفرجان خودراازدست دادند. پیش بینی وضعیت هواتاده روزآینده بادملایم وهوای آفتابی است.

منبع :

http://www.exploresweb.com/everest_k2/news.php?id=19555

 

نوشته شده توسط پرستو  | لینک ثابت |

زرین کوه شنبه نهم مرداد 1389 12:49

زرین کوه به ارتقاع ۳۵۰۰ متراززیرمجموعه دماونددرالبرزمرکزی است وفاصله آن تاتهران ۶۰ کیلومتراست. مسیررسیدن به این قله : تهران - بومهن- رودهن - جاده فیروزکوه - گیلانه - روستای جابان

نفرات شرکت کننده : محمدمقصودی - رحیم احمری- محمودگوهری - پریساحسین زاده - گلگون مقدسی - مژگان رئیسی - مهنازمرادی - زهره نجفی ونسیبه ایمانی

تاریخ اجرای برنامه : جمعه ۸/۵/۸۹

مسیرزرین کوه ازروستای جابان مسیری بسیاربکرودست نخورده است . ساعت ۵ صبح حرکت کردیم .مسیر۶۰ کیلومتری تهران تاروستای یادشده درعرض دوساعت پیموده شدوساعت ۷به روستاکه درخواب عمیق بسرمی بردرسیدیم. نخستین باربودکه این منطقه رابرای کوهپیمائی انتخاب می کردیم. حتی یک نفردرمسیروجودنداشت . سکوت کوهستان گونه های گیاهی نادر.عطرکاکوتی وگزنه ودرختهای سربه فلک کشیده وکهنسال بیدصعودی منحصربه فردرانصیب ماکرد.

 

oyv7cm04vmuhkwtwq5.jpg97m1y68w5nvoi3iyvynq.jpg

dir6dpgiwwkct40txc5k.jpga4rqwas5ltmjrkz9ktyo.jpg

ldsjgiv2npz1gfmvzcbf.jpgf5xtt0b6hnvq9a5ch311.jpg

بعدازبرنامه های تقریبا" سنگین جبهه غربی دماوندوعلم کوه گروه از این برنامه سبک و آرامش وسکوت کوهستان واقعا" لذت می برد. هرچندگم شدن بی سروصدای موبایل وفندک آقای مقصودی ودوربین خانم مرادی باعث شروع شوخی وجودروح سرگردان شدو جالب اینجابودکه تبرولوازم گله داران وآتش نیم افروخته وخورجین آنها وندیدن حتی یک جنبنده دراطراف باعث شداین شوخی تاآخربرنامه ادامه یابد. خسته نباشیدهمنوردان.

نوشته شده توسط پرستو  | لینک ثابت |

تلاش های ناموفق درکی دو شنبه نهم مرداد 1389 9:50

درمیان کوهنوردان حاضردرکی دوهیچکس به اندازه گرلیندکالتنبرونرخواهان صعودبه این قله نیست . جامعه کوهنوردان سراسردنیا نیزدراین موضوع که اواستحقاق آنراداردهم عقیده هستند. تکنیک بالا .قدرت بدنی وآشنائی اوبااین قله دردوتلاشی که قبلا" داشته . سبک دقیق صعود وهم تیمی باهمسرش رالف که عضوباشگاه هشت هزارمتریهااست همگی گواه این مطلب هستند. علاوه برآن درصورت غلبه براین قله به عنوان سومین زن باشگاه هشت هزارمتریهاواولین بانوئی که آنرابدون ذخیره اکسیژن صعودکرده شناخته خواهدشد.درابتدای هفته گذشته تلاش گرلیندوکلیه حاضرین درمنطقه برای صعودبه قله به دلیل شرایط دشواردرکمپ چهارمتوقف شد. اووقتیکه به کمپ اصلی برگشت گفت تمام چیزی که می توانم بگویم این است که باردیگرتلاشم بی ثمرماند.

مطمئن وباانگیزه در۲۴ جولای ساعت ۴ صبح به همراه فردریک اریکسون  تری کوک -فابریزیو زانگریلی وسه کوهنوردلهستانی تلاش خودرابرای صعودآغازکردوتاارتفاع ۶۳۰۰ متری درمسیرسزن درشرایط طوفانی پیشروی داشت وروزبعدبه ارتفاع ۷۱۰۰ متری نزدیک شد.چادرهای درهم کوبیده درکمپ دوبه امیدتمام تیمهای موجوددرمسیرآبروزی خاتمه داد. درروزسوم من تصورمی کردم که مسیررابخوبی می شناسم ولی حالاکاملا" متفاوت بنظرمی رسد. یخ کم سنگهای سست وبخشهائی بابرف ناپایدارصعودسریع راغیرممکن ساخته بود. برای بیواک کوتاه مدت قبل ازگردنه توقف کردیم . روی سطحی یخی چادرزدیم ودرمورداینکه چگونه درساعات آتی برای قله تلاش کنیم باهم به بحث نشستیم . نیمه شب چیزی برای بحث باقی نماند. بادبه هوابرخاسته بودمابه پائین برگشتیم. آشپزمان درکمپ اصلی منتظرمان بودوگفت انشاءالله درتلاش بعدی باخبرهای خوش برمی گردید. درواقع اودرست می گفت درفرودچندین باردرمعرض ریزش سنگ وبرف ذوب شده قرارگرفتیم وخوشحالیم که سالم به کمپ اصلی برگشته ایم. حالاازانتظاربرای پیش بینی وضعیت هوادرچندروزآینده بایددیوانه شویم.

منبع :

http://www.exploresweb.com/everest_k2news.php?id=19545

 

نوشته شده توسط پرستو  | لینک ثابت |

صعودقلم چهارشنبه ششم مرداد 1389 14:47

پنجمین صعودقلم باحضور۸۰ نفرازوبلاگنویسان کوهنوردی درمورخ ۳۰/۴/۸۹ و۱/۵/۸۹ به مدت دوروز به قله مهرچال منطقه لواسان انجام گرفت.دراین برنامه آقای محمدمقصودی به نمایندگی ازطرف گروه کوهنوردی پرستوشرکت کرده بودکه حضورسبزایشان دراین برنامه قابل تقدیراست. گروه ما اززحمات جناب آقای عرفان فکری برای برگزاری این برنامه سپاسگزاراست امیدواریم این گردهمائی های دوستانه تداوم یابد.

نوشته شده توسط پرستو  | لینک ثابت |

علم کوه چهارشنبه ششم مرداد 1389 13:48

بي گمان زان جهان رؤيائي

زهره بر من فكنده ديده عشق

مي نويسم بروي دفتر خويش

«جاودان باشي، اي سپيده عشق»

"فروغ فرخزاد"

 

تقدیم به مصی وافشین عزیزپیوندتان مبارک

 صعودبه علم کوه

تاریخ اجرای برنامه 30/4/89 لغایت 1/5/89

نفرات شرکت کننده :

خانمها: پریساحسین زاده نرگس صحرائی مرضیه بهرامی فر

آقایان : محسن عبدلی علی آرام روش(سرپرست) مجیدپورنعمتی رحیم احمری محمدرضاصباغی میثم عباسی پور- رضایاوری منش سیف الله مسیح زاده ، آیدین وسعیددرکمپ به جمع ماپیوستندوآقایان موسوی وعلیمحدی ازهواپیمائی آسمان وهمنوردان قدیمی مابه همراه شش نفرازدوستان خوددرطول مسیرباماهمراه بودند.

مسیرصعود: تهران کرج چالوس مرزن آباد- کلاردشت رودبارک مقرفدراسیون حصارچال

علم کوه به ارتفاع 4850 متردومین قله مرتفع ایران است که ازجهت شمال به شانه کوه ، ازجنوب به قلل خرسان ، ازسمت شرق به سیاه سنگ وازغرب به یخچال هفت خوان ویخچال شمال غربی علم چال منتهی می شود. دیواره شمالی آن بلندترین دیواره کوهستانی است که ازکف یخچال ارتفاع آن 750 متراست.

ساعت 30/6بایکدستگاه مینی بوس ازتهران حرکت کردیم ، حوالی ظهردرمقرفدراسیون بودیم ناهاردرهمانجاصرف شد، باگرفتن یکدستگاه وانت به سمت تنگ گلو حرکت کردیم که یکساعت ونیم طول کشید، ازتنگ گلوتاحصارچال و محل کمپ حدوددوساعت راهپیمائی داشتیم ، به محض رسیدن چادرهارانصب کردیم وکمپ برقرارشد، دههاچادردرکمپ برقراربود،جمعیت قابل توجه بود.تعدادی برای هم هوایی عازم ارتفاعات شدندومابقی به آماده کردن شام وبستن کوله حمله مشغول شدند، باغروب خورشیدسرماشدت گرفت ، باخوردن سوپ همگی گرم شدیم ،ساعت 10 شب سکوت برقرارشدوبه استراحت پرداختیم ، فرداصبح بعدازخوردن صبحانه مختصرساعت 30/6 حرکت کردیم ،دربین راه بیشترگروههای استانهای شمالی دیده شدندکه تعدادآنهاقابل توجه بود، فقط دوگروه ازتهران درمسیردیده شدندکه ازدانشگاه امیرکبیروشریف بودند.ساعت 12 به قله رسیدیم ، به دلیل صعودقله دماونددرهفته گذشته اکثرنفرات ازآمادگی جسمانی خوبی برخورداربودند، تمامی اعضاء موفق به صعودشدند.خوشبختانه تیم مابه صعودهای جدی وسنگین عادت کرده. روی قله جای کافی برای ایستادن وگرفتن عکس نبود، بادشدیدنیزمی وزید، سنگهای قله سست وبی ریشه بودندوحرکت کردن برروی آنها بسیارخطرناک بود، بااحتیاط نگاهی به دیواره علم کوه انداخته وراهی پائین شدیم.برگشت بسیارسریع بودونهایت3 ساعت طول کشید، به محض برگشت وسایل وکمپ جمع آوری شدوهمگی به سمت تنگ گلوحرکت کردیم ، درآنجاراننده وانت منتظرمابود، حدودیکساعت ازمسیررادرمه غلیظ وهوای خنک حرکت کردیم ، خنکی هوادلچسب بود، گروه ماپرجنب وجوشترین گروه مسیربودوبالاخره به مقرفدراسیون رسیدیم ووسایل رادرمینی بوس گذاشتیم وبه سمت تهران حرکت کردیم. درآنجاتصمیم گرفتیم که این صعودپرخاطره رابه مصی عزیزتقدیم کنیم باآرزوی خوشبختی این همنوردکه براستی برای همه ماعزیزودوست داشتنی است.

 

go5d9zrn0xrs5fn0tbgm.jpg8em2y8ybdpguuzonhlvo.jpg

zcdrbkqqdys5fy7dtj.jpgsl16qne60f7p93bzee0.jpg

1kho29ag45i8g3snk7wd.jpgrw8wyni7kv5yrz30x.jpg

enljc5noykl1os31l6u6.jpg6xj60copg98tueq2ks.jpg

hkuzpy89s0ol78xc214.jpgkeayk98jjswoilhhme67.jpg

w95o6u2udlslemqxhd.jpg1q2st74efonyososspc.jpg

 

نوشته شده توسط پرستو  | لینک ثابت |

آخرین اخبارازکی دو چهارشنبه ششم مرداد 1389 10:6

طبق گزارش سایت اکسپلورربه دلیل برف عمیق وبادشدیددرکی دواکثرتیمهائی که باقله فاصله چندانی نداشتندبه کمپ اصلی برگشتنددراین میان گرلیندوهمسرش رالف که به آخرین نقطه بیواک درزیرقله رسیده بودندبه دلیل نداشتن فرصت کافی برای تجدیدقواوپیش بینی وزش بادشدیددرمسیربازگشت به کمپ اصلی قرارگرفتند. کینگابارانوسکاکوهنوردلهستانی که برای هشتمین هشت هزارمتری به پاکستان آمده نیزبه همراه تیم خوددرکمپ اصلی بسرمی برد. جوزپه نماینده یک تیم ایتالیائی درکی دوبرنامه صعودتیم خودراکنسل کردواعلام نمودکه به کشورخودبرمی گردنداواضافه کردکه شایدهرگزبه اینجابرنگردیم. جوزپه خیلی غمگین می گویدمسئولیت - زمان وهزینه صعودبه این قله برای آماتورهائی نظیرماخیلی بالااست. درسایت یادشده ازلیلااسفندیاری خبری وجودنداشت.

نوشته شده توسط پرستو  | لینک ثابت |